Përmirëso kërkimin

Informacione

2 regjistrime të gjetura

|
1. Aspekte të ndërtimit morfologo - strukturor dhe të perspektivës të fushës xeherore kromitike Thehen - Ternove - Pylli i zi / Arjan Beqiri.

nga Beqiri, Arjan.

Burimi: Buletini i shkencave gjeologjike : organ i përbashkët i ISP të Gjeologjisë dhe~i Fak. të Gjeologjisë dhe të Minierave të UTTipi i materialit : article Artikull
Listat:
2. Veçoritë e kalimit nga sekuenca tektonite në atë kumulate në masivin ultrabazik të Bulqizës / Agim Shenjatari ; Arjan Beqiri.

nga Shenjatari, Agim | Beqiri, Arjan.

Burimi: Buletini i shkencave gjeologjike : organ i përbashkët i ISP të Gjeologjisë dhe~i Fak. të Gjeologjisë dhe të Minierave të UTTipi i materialit : article Artikull